Lưu trữ thẻ: High Frequency Trading

Napatech SmartNIC sử dụng trong những giao dịch tần suất cao HFT

Napatech SmartNIC for High Frequency Trading

Napatech SmartNIC trong giao dịch tần suất cao. Những tổ chức giao dịch tần suất lớn HFT hàng đầu triển khai FPGA SmartNIC của Napatech và n2disk của ntop™ để tạo ra một giải pháp phân tích mạnh mẽ cho tối ưu hóa thương mại và giám sát bảo mật Thách thức Với giao dịch […]